Helsingin Mestarikillan säännöt

Yhteisön nimi on Helsingin Mestarikilta ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Helsingin Mestarikillan, jota näissä säännöissä lyhykäisyyden vuoksi vain Mestarikillaksi kutsutaan, tarkoituksena on toimia Helsingissä ja sen ympäristössä elävien, eri ammattialojen mestaritutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhteenliittymänä. Mestarikilta pyrkii toiminnassaan toteuttamaan seuraavia päätavoitteita:

 • Pitää yhteyttä jäsenmestareihinsa, käydä neuvotteluja ja antaa jäsenkuntaansa koskevia lausuntoja, sekä myös suorittaa tarkastuksia, jotka liittyvät jäsenkunnan toimintoihin.
 • Järjestää istuntoja, koulutus-, opetus- ja esitelmätilaisuuksia, ammatintäydennyskursseja sekä työnäytöksiä ja esityksiä.
 • Järjestää opinto-, tutustumis- ja virkistysmatkoja.
 • Jakaa opinto-, matka- ja tutkimusstipendejä, ym. apurahoja.

 

Mestarikillan asioista päättää sen vuosi-istunnot. Mestarikillalla on omat vastuumestarinsa, jotka johtavat sen toimintaa, ja toimivat muutoinkin kuten nämä säännöt määräävät. Erityisesti määrätään, että Mestarikilta ei puutu palkkaus-, työehto-, työriita, yms. asioihin. Mestarikillalla on oikeus periä jäsenmestareilta maksuja, ja toimeenpanna varojen hankintaa, sekä ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

Mestarikillan jäseneksi hyväksytään vain mestari tutkinnon suorittanut henkilö. Jäsenoikeuden myöntävät vastuumestarit. Jokaisella jäsenmestarilla on yhtäläinen puhe- ja äänioikeus Mestarikillan yleis- ja vuosi-istunnoissa. Mikäli jäsenmestari laiminlyö Mestarikillan hänelle asettamat velvoitteet, tai muutoin toimii yhteenliittymän tarkoitusperiä vastaan, voidaan hänet vastuumestareiden päätöksellä erottaa jäsenyydestä. Kunniajäsenekseen, jota kutsutaan kunniamestariksi, voi Mestarikilta yleisistunnon päätöksellä kutsua kolme (3) kunniamestaria, joille halutaan osoittaa erityistä huomaavaisuutta ja kiitollisuutta.

 • Kunniamestariksi voidaan valita mestarikillan ansioitunut jäsen, joka huomionarvoisella tavalla on toiminut Mestarikillan tarkoitusperien edistämiseksi.
 • Kunniamestareiden nimittämisestä tekevät vastuumestarit yleisistunnolle esityksen, jonka yleisistunto hylkää tai hyväksyy.
 • Kunniamestarin arvonimi myönnetään ikuisiksi ajoiksi, mutta se voi samanaikaisesti olla vain kolmella (3) elossa olevalla mestarilla.
 • Tunnuksina kunniamestarin nimestä ja arvosta ovat kunniakirja sekä kullattu mestarikiltatunnus.
 • Kunniamestarin nimi on arvokkain huomionosoitus, jonka Helsingin Mestarikilta voi jäsenelleen myöntää.
 • Kunniamestarilla on oikeus osallistua, ja hänen toivotaan osallistuvan Mestarikillan istuntoihin.
 • Kunniamestarille ei määrätä jäsenmaksua.
 • Kunniamestarilla ei ole äänioikeutta, eikä häntä myöskään voida valita Mestarikillan oltermanniksi, varaoltermanniksi tai vastuumestariksi.
 • Mestarikilta osoittaa kunniamestareille arvonantoa ja huomaavaisuutta, kuten kunniajäsenelle kuuluu.

 

Mestarikillan varsinaiset vuosi-istunnot tapahtuvat helmikuussa ja marraskuussa. Ylimääräinen Mestarikillan yleisistunto voidaan pitää vastuumestareiden kutsusta, tai kun yksi kymmenesosa (1/10) jäsenmestareista sitä erikseen vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa on istunto koolle kutsuttava yhden (1) kuukauden kuluessa siitä kun kirjallinen pyyntö on esitetty vastuumestareille.

Mestarikillan tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit jätetään tarkastettuina varsinaiselle kevätistunnolle.

Varsinaisessa kevätistunnossa käsitellään seuraavat asiat:

 • Toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
 • Selonteko varainhoidosta edelliseltä toimikaudelta.
 • Edelliseen liittyvänä tilintarkastajien kertomus, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallinnon ja tilien hoidosta.
 • Tunnuksina kunniamestarin nimestä ja arvosta ovat kunniakirja sekä kullattu mestarikiltatunnus.
 • Kunniamestarin nimi on arvokkain huomionosoitus, jonka Helsingin Mestarikilta voi jäsenelleen myöntää.
 • Kunniamestarilla on oikeus osallistua, ja hänen toivotaan osallistuvan Mestarikillan istuntoihin.
 • Kunniamestarille ei määrätä jäsenmaksua.
 • Kunniamestarilla ei ole äänioikeutta, eikä häntä myöskään voida valita Mestarikillan oltermanniksi, varaoltermanniksi tai vastuumestariksi.
 • Mestarikilta osoittaa kunniamestareille arvonantoa ja huomaavaisuutta, kuten kunniajäsenelle kuuluu.

Varsinaisessa syysistunnossa käsitellään seuraavat asiat:

 • Toimintasuunnitelma uudelle toimintavuodelle.
 • Tulo- ja menoarvio.
 • Jäsenmaksujen suuruus.
 • Valitaan vastuumestareille oltermanni, joka samalla toimii Mestarikillan vanhimpana.
 • Valitaan uudet vastuumestarit erovuoroisten tilalle siten, että mahdollisimman moni ammattiala on vastuumestareissa edustettuna.
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja seuraavalle vuodelle.
 • Päätetään istunnoista, sekä asioiden tiedottamisesta jäsenille.
 • Käsitellään muut vastuumestareiden istunnolle esittämät asiat.
 • Käsitellään asiat, jotka jäsenet ovat vuosi-istunnolle käsiteltäväksi esittäneet. Ehdotusten on oltava viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosi-istuntoa kirjallisena.

Mestarikillan yleisten vuosi-istuntojen tehtäviin kuuluu erityisesti määrätä mestarikillan kiinteän omaisuuden ja sen hallussa olevien osakkeiden käytöstä.

Kiltaa johtaa oltermanni ja kymmenen vastuumestaria (1+ 10), jotka muodostavat hallituksen. Kunakin vuonna on erovuoroisia oltermanni ja vuoronperään viisi jäsentä. Hallitus kokoontuu oltermannin tai varaoltermannin kutsusta tarpeen mukaan ja vastuumestareiden sopimaa kokoontumistapaa noudattaen.

 • Ensimmäisenä toimintavuonna erovuoroiset valitaan arvalla.
 • Vastuumestarit valitsevat keskuudestaan vuosittain varaoltermannin, sulkamestarin ja arkunvartijan.
 • Vastuumestareiden istunto on päätösvaltainen, kun läsnä ovat oltermanni tai varaoltermanni ja viisi muuta vastuumestaria.
 • Vastuumestareiden istunnoissa äänestettäessä ratkaisee oltermannin ääni, niissä tapauksissa jolloin äänet menevät tasan.

Vastuumestareiden tehtävä on:

 • Pitää Mestarikillan jäsenluetteloa.
 • Johtaa Mestarikillan toimintaa ja varainhoitoa. Valmistaa Mestarikillan yleis- ja vuosi-istuntoihin kuuluvat asiat.
 • Panna täytäntöön Mestarikillan yleisten- ja vuosi-istuntojen päätökset.
 • Laatia toiminta- ja taloussuunnitelma.
 • Antaa selostus vastuumestareiden toiminnasta ja varainhoidosta.
 • Ottaa vastuumestareille varaoltermanni, sulkamestari ja arkunvartija.
 • Määrätä mainittujen henkilöiden palkkiot.

 

Mestarikillan nimen kirjoittavat oltermanni ja varaoltermanni yhdessä.

10§

Päätös Mestarikillan sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä Mestarikillan yleisistunnossa, joista toisen tulee olla vuosi-istunto. Muutosta tulee kannattaa vähintään 2/3 istunnoissa annetuista äänistä. Mestarikillan purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yleisistunnossa, joista toisen tulee olla vuosi-istunto. Purkamispäätöstä tehtäessä tulee 3/4 annetuista äänistä kannattaa purkamista. Mestarikillan purkautuessa on sen varat käytettävä käsityöammattikoulutusta edistävään tarkoitukseen.

11§

Muissa kohdissa tai epäselvyyksien sattuessa on noudatettava yhdistyslakia.

Helsingissä 3. kuun 20. päivänä 1996

Helsingin Mestarikilta - säännöt

oltermanni = puheenjohtaja
varaoltermanni = varapuheenjohtaja
sulkamestari = sihteeri
arkunvartija = taloudenhoitaja